Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

设置年月、收支项目、单位等查询条件组合,依据收款单、其它收款单等单据数据单据查询在一段时间内的主营业务费用收支统计。

菜单路径

菜单导航——财务管理——财务报表——主营业务收支统计

操作说明

   询:点【查询】按钮,输入单个或者多个查询条件值,设置完毕后,点【查询】按钮查询数据生成报表。如下图:

   出:点【输出】按钮,将当前报表数据输出到Excel格式文件中。

联查: :通过联查功能可以快速查询 “联查单据”。

更多:

       页面配置

              页面名称:设置本页面菜单显示名称

              表格配置:可以通过表格配置对列项目进行隐藏、显示、显示名称、宽度、顺序等操作 。
              查询配置:设置查询条件的显示名称、显示顺序、是否显示及显示位置.

  • No labels