Skip to end of metadata
Go to start of metadata

设置年月、客户查询条件,依据采购、销售及财务数据,查询该客户在一段时间内的期初欠款、往来明细、期末欠款数据。

菜单路径

菜单导航——财务管理——财务报表——客户对帐单

操作说明

   询:点【查询】按钮,输入单个或者多个查询条件值,设置完毕后,点【查询】按钮查询数据生成报表。如下图:

 

   出:点【输出】按钮,将当前报表数据输出到Excel格式文件中。

联查: :通过联查功能可以快速查询 “联查单据”。

更多:

       页面配置

              页面名称:设置本页面菜单显示名称

              表格配置:可以通过表格配置对列项目进行隐藏、显示、显示名称、宽度、顺序等操作 。
              查询配置:设置查询条件的显示名称、显示顺序、是否显示及显示位置.

  • No labels