Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

设置年月、供应商、部门、业务员等查询条件组合,查询供应商在一段时间内的期初、应付、付款、欠款汇总数据。

可按年月、供应商、部门、业务员等维度自由组合分组统计。

菜单路径

 菜单导航——财务管理——财务报表——供应商应付欠款统计表

操作说明

   询:点【查询】按钮,输入单个或者多个查询条件值,设置完毕后,点【查询】按钮查询数据生成报表。如下图:

 

   出:点【输出】按钮,将当前报表数据输出到Excel格式文件中。

联查: :通过联查功能可以快速查询 “联查单据”。

更多:

        页面配置

               页面名称:设置本页面菜单显示名称

               表格配置:可以通过表格配置对列项目进行隐藏、显示、显示名称、宽度、顺序等操作 。
               查询配置:设置查询条件的显示名称、显示顺序、是否显示及显示位置.

  • No labels